Uslovi za ulazak u Tursku :: Grčku :: Egipat :: Kipar :: RS

31.05. Uslovi ulaska u Tursku

Poštovani putnici,
Počev od 31.05.2021. u 21:00h na snazi su nove mere, koje uređuju ulazak putnika u Republiku Tursku:
Svi putnici su dužni da pokažu dokument izdat od strane zvanične, nadležne institucije, koji potvrđuje:
• da su bili vakcinisani najmanje 14 dana pre dolaska u Republiku Tursku ili
• da su preležali Covid-19 u poslednjih 6 meseci pre ulaska u Tursku.
U slučaju da ne poseduju neki od navedenih dokumenata neophodno je predočiti ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Putnici će takođe podlegati nasumičnom PCR testiranju od strane Ministarstva zdravlja Republike Turske.

Dostavljamo Vam informacije o režimu ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Tursku, kao i odgovore na najčešća pitanja i nedoumice:
- Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske bez obaveze karantina ili testiranja pod uslovom da poseduju potvrdu o vakcinaciji, izdatu od strane nadležnog organa R. Srbije. Lica do 18 godina starosti, mogu da uđu u Tursku u pratnji odraslog člana porodice koji poseduje potvrdu o vakcinaciji. Lica koja su preležala COVID-19, mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o imunitetu izdatom od strane nadležnog organa Srbije.
- Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Test je potreban za sva lica starija od šest godina.
U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim prevozom i ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.
- U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja
elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.
U skladu sa najčešćim pitanjima koja nam pristižu od putnika, dodajemo i razjašnjenja:
- Deca mogu da putuju u Tursku bez PCR testa isključivo u pratnji svojih roditelja koji su revakcinisani, ne i drugih članova porodice (punoletna braća i sestre, bake ili deke).
- Prihvataju se sve vakcine za koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva R. Srbije potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu leka.
- Sertifikat o imunitetu koji se spominje u tekstu Republika Srbija još uvek ne izdaje, kao ni Republika Turska, tako da je nemoguće putovati sa njime dok ne bude izrađen.
YUTA Info.

 

21.05. Uslovi ulaska u Grčku

Od strane Ambasade R. Grčke smo danas obavešteni da pozitivni PCR test nije dovoljan za ulazak u Grčku, već može biti prilog uz potvrdu o preležanom virusu COVID-19. U nastavku vam proseđujemo ažuriranu informaciju.

Državljani Srbije od 14. maja mogu ući u Grčku, avionom ili preko dva drumska prelaza. Između Grčke i Bugarske – Promahonas (radno vreme 00-24h) i preko drumskog prelaza između Grčke i Severne Makedonije – Evzoni (radno vreme 07-23h).
Ulazak u Grčku je moguć uz obaveznu prijavu (Passenger Locator Form - PLF) minimum 24 sata pre ulaska u Grčku i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave, link za registraciju: https://travel.gov.gr/#/user/register, link za prijavu po registraciji: https://travel.gov.gr/#/user/login.

:: UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PLF obrasca ::

Takođe, neophodana je jedna od sledećih potvrda:
· Potvrdu o vakcinaciji (Potvrda o potpunoj vakcinaciji, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza. Neophodno je da prođe 14 dana od poslednje primljene doze. Potvrda mora biti dvojezična, ime i prezime na potvrdi treba da se podudaraju kao u pasošu) Vakcine koje Grčka prihvata:
Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
· Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ( Za decu do 5 godina starosti nije potreban)
· Potvrda da ste preležali COVID-19 (na engleskom jeziku, zajedno sa priloženim pozitivnim PCR testom
izdat u periodu od 2-9 meseci pre dolaska u Grčku).
Putnici na graničnom prelazu u Grčkoj mogu biti metodom slučajnog uzorka testirani brzim testom. Ukoliko je rezultat pozitivan, određuje se obavezna izolacija i putnici se smeštaju u karantinske hotele gde će biti testirani PCR testom kako bi potvrdili početnu dijagnozu. Putnici će provesti najmanje 10 dana u karantinu čije troškove snosi Grčka država.
Tokom boravka u R. Grčkoj turisti se moraju pridržavati pravila koja važe i za lokalno stanovništvo.
Više informacija možete naći na linku https://travel.gov.gr/
YUTA Info.

 

01.05. Uslovi ulaska u Egipat

Dragi putnici, za boravak u Egiptu od 1.5.2021. ponovo je neophodna egipatska viza.
Usluga viziranja na aerodromu Hurgada naplaćuje se na licu mesta: 25 dolara po pasošu po sletanju u Hurgadu.
Na snazi su zvanično novi i fleksibilniji uslovi ulaska u AR Egipat.
Svim putnicima za dolazak u AR Egipat neophodan je negativan PCR test na COVID-19, ne stariji od 72 sata.
Ovaj režim se takođe primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Marsa Alama, Marse Matruh. Ova informacija je zvanično potvrđena od strane nadležnih organa AR Egipat.
Ministarstvo za civilno vazduhoplovstvo Egipta obavestilo je sve aviokompanije koje posluju u Hurgadi, Šarm El Šeiku, Marsi Alamu i na međunarodnom aerodromu Taba da će putnicima biti dozvoljeno da urade PCR analizu na novi virus Corona po dolasku na te aerodrome, uz plaćanje propisane naknade od 30 USD.
Ova odluka se primenjuje od 1. septembra 2020. do izdavanja drugih uputstava.
Link prema informaciji na sajtu ministarstva: http://www.civilaviation.gov.eg/news/get/403
YUTA INFO.

 

21.05. Uslovi ulaska na Kipar

Svi vakcinisani putnici mogu da uđu na Kipar bez PCR testova i karantina.
Validna je vakcinacija sledećim vakcinama:
Sve koje priznaje Evropska komisija - Fajzer, Moderna, Astra Zeneka, Sputnik V, Sinofarm.
Važno je da je obavljan ceo proces vakcinacije, to znaci i revakcina.
Deca do 11,99 godina ne moraju da imaju PCR test za ulaz u Kipar. Obavezno je da se popune za flight pass obrazac.
Obavezno je da se popuni flight pass na ovom linku, 24 h pred polazak i da se u njega uploaduje sertifikat o
vakcinaciji na engleskom.
Takođe, važno je da putnik i sa sobom ima sertifikat o vakcinaciji kada ide na putovanje kao dokaz.
Za nepopunjen flight pass predviđena je kazna od 300€ po osobi.
Svi ostali putnici i dalje poštuju pravila za ulaz za zemlje u crvenoj zoni, bez izmena kao i u ovom trenutku.
1. potreban je iz Srbije, pre polaska PCR test negativan, ne stariji od 72 sata
2. potreban je na Kipru, na dolasku, po sletanju, II PCR test negativan (radi se na aerodromu, cena oko 30€, vreme čekanja rezultata oko 4 sata)
3. izolacija u hotelskoj sobi do dobijanja rezultata PCR testa sa Kipra
4. popunjen flight pass 24 h pred polazak na linku ispod:
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home
Kipar zadržava pravo slučajnog testiranja na granici.

 

25.03.2021. Uslovi ulaska srpskih državljana u RS

Preuzeto sa www.pravno-informacioni-sistem.rs
Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih
bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik
RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr.
zakon),
Vlada donosi UREDBU o izmeni i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
Član 1.
U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20,
152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21) posle člana 4. dodaje se član 4a koji glasi:
„Član 4a
Izuzetno od ograničenja iz člana 4. ove uredbe, lice koje poseduje potvrdu o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti COVID-19 koji je izdala javna zdravstvena ustanova Republike Srbije može ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa.
Način primene izuzeća iz stava 1. ovog člana određuje se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja.
Кontrolu posedovanja potvrde o potpunoj vakcinaciji vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka zdravstvene ustanove koja je izvršila vakcinaciju.”
Član 2.
U članu 14. posle reči: „radno vreme” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vremenska ograničenja radnog vremena, kao i prostorna ograničenja”, a reči: „ograničava se, odnosno utvrđuje” zamenjuju se rečju: „utvrđuju”.
Član 3.
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 53-2698/2021